a

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma

Şapka Yönetim Danışmanlığı A.Ş. (“Şirket”), web sitesini ziyaret eden kişilerin gizlilik haklarına saygı gösterir ve kişisel verilerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine uyar.

  1. Veri Sorumlusu

Şirket, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi işlemekte ve korumaktadır.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerin belirlenen hukuki ve ticari güvenlikler çerçevesinde sunulabilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında öngörülen hallerde ve ölçüde; Şirketimizin hizmetlerini yerine getirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği, veri sahipleri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan düzeltme, silme, yok etme işlemlerinin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplerle, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir. Bu kanallar, Şirket’in internet sitesi, sosyal medya hesapları, e-posta, telefon, müşteri hizmetleri ve benzeri araçlar ile doğrudan sizden, Şirket’in işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler ve diğer üçüncü kişiler tarafından dolaylı yollarla toplanabilir.

  1. Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirket, kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

  1. Veri Sahibinin Haklarını Kullanma Yöntemi

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz, talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz.