ŞAPKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ŞAPKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. (“ŞAPKA DANIŞMANLIK”) tarafından gerçekleştirilecek, “Kişisel Gelişim Eğitim Hizmeti” veya “Kişisel Gelişim Uzaktan Eğitim Hizmeti” alan katılımcılara ve ŞAPKA DANIŞMANLIK’a ait internet sitesi üzerinden online alışveriş yapan alıcılara (“VERİ SAHİBİ”) ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında Veri Sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması, ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Akat Mah. Nispetiye Cad.  Aysu Sok. Ceylan Apt. No: 1/2 Beşiktaş – İstanbul” adresinde faaliyet göstermekte olan ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından işlenecektir. 0800101361400001 Mersis No’lu ŞAPKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş., KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” olarak kabul edilmektedir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz, KVKK m.4’te ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından işlenecektir.

1-KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

2-İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah, iş yeri ve kargo adresleriniz), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numalarınız), elektronik posta adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.

3-MALİ BİLGİLERİNİZ: ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın anlaşmalı olduğu “www.shopier.com” adresi üzerinden ödeme yapmakta kullandığınız banka hesap ve kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.

4-FOTOĞRAF ve VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ İLE SES KAYDINIZ: KVKK 6. maddesi gereğince “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak kabul edilen, ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından “www.zoom.us” üzerinden gerçekleştirilen Uzaktan (Online) Kişisel Gelişim Eğitimlerinde, sunucusu yurtdışında bulunan “zoom.us” uygulaması gereğince, elde edilecek fotoğraf ve video görüntüleriniz ile ses kayıt verileriniz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Kişisel Verileriniz, Kişisel Gelişim Eğitiminizi gerçekleştirmek, eğitim katılımcısı olarak kaydınızı oluşturulabilmek, program süresince eğitim katılımcısı vasfıyla sizinle birebir iletişime geçebilmek, eğitim hizmetlerine  ilişkin olarak sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı “whatsapp” uygulamasında kurulan gruplara dahil edilebilmek, program sonunda Eğitim Sertifikası verebilmek,  online alışveriş üzerinden alınan ürün ve hizmetlerin teslimatını yapabilmek, program sonunda Eğitim Sertifikası verebilmek, müşteri memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, satın almış olduğunuz Kişisel Eğitim Programını geliştirebilmek, katılımını arttırabilmek, yaygınlaştırabilmek, tanıtabilmek  ve pazarlayabilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek amaçlarıyla, KVKK’na uygun olarak ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından KVKK kapsamında işlenecektir:

 • Kimlik Verileriniz, eğitim katılımcısı olarak kaydınızı oluşturmak, online alışveriş üzerinden alınan ürün ve hizmetlerin teslimatını yapmak, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirmek, Müşteri Memnuniyeti ve Talep Yönetimini gerçekleştirmek amacıyla işlenecektir.
 • Mali Verileriniz, ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek muhasebeleştirmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde iadesini gerçekleştirmek amacıyla işlenecektir.
 • Görüntü ve Ses Kayıtlarınız, Kişisel Eğitim Programını gerçekleştirmek, geliştirmek, katılımını arttırmak, yaygınlaştırmak, tanıtmak ve pazarlamak amacıyla işlenecektir.
 • Fatura Bilgileriniz, Vergisel Yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.
 • İletişim Bilgileriniz, eğitim materyallerini, sertifikaları ve faturaları göndermek ve online alışveriş üzerinden alınan ürün ve hizmetlerin teslimatını yapmak, eğitim hizmetlerine ilişkin olarak sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı “whatsapp” uygulamasında kurulan gruplara dahil edilmek amacıyla, işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz, ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın ticari faaliyetine bağlı olarak sunmakta olduğu Kişisel Eğitim Hizmeti ve e- ticaret kapsamında;

 • ŞAPKA DANIŞMANLIK’a ait kurumsal web sitesi üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla,
 • ŞAPKA DANIŞMANLIK’a ait kurumsal web sitesi üzerinden yapılan online alışveriş mağazası vasıtasıyla,
 • ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından sosyal medya ve/veya kurumsal web sitesi üzerinden yapılan eğitim duyurularına yaptığınız dönüşler vasıtasıyla,
 • Katılımcısı olduğunuz eğitim programını satın almak üzere kullandığınız, ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın anlaşmalı olduğu “shopier” uygulaması vasıtasıyla, 
 • Uzaktan (Online) Eğitimin gerçekleştirileceği sunucusu yurtdışında bulunan “zoom.us” uygulaması vasıtasıyla, 
 • Eğitim hizmetlerine ilişkin bilgi aktarımının gerçekleştirileceği sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı “whatsapp” uygulaması vasıtasıyla,
 • Verilen eğitimin uzantısı olarak kurulan uzaktan bağlantı ya da gerçekleştirilen data aktarımı vasıtasıyla, 
 • ŞAPKA DANIŞMANLIK’a ait e-posta adreslerine gönderdiğiniz/göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla toplanacak ve eğitim süresi boyunca ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI,

YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz işbu aydınlatma formu çerçevesinde ve KVKK’na uygun olarak, ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından yetkilendirilen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak işlenmekte olup, KVKK’na uygun olarak ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın görevini gereği gibi ifa edebilmesi için Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesine ve Yurt Dışına Aktarımına ve  tanıtım ve pazarlama yapabilmesi için İletişime ilişkin ayrıca açık rızalarınız alınmaktadır. 

 • Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ SAYILACAKTIR;
 • Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram   /facebook/telegram vs.) kullanarak, ŞAPKA DANIŞMANLIK’a yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden ŞAPKA DANIŞMANLIK ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin ŞAPKA DANIŞMANLIK’a ait işbu KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini kabul etmiş, sizinle bu uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesine rıza göstermiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş sayılırsınız.
 • Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesine ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin elektronik posta hizmet sağlayıcınız tarafından yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermiş sayılırsınız.
 • ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın ve eğitimcilerinin, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından ŞAPKA DANIŞMANLIK’a aktarılacak ve ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından, okumakta olduğunuz kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; ŞAPKA DANIŞMANLIK’a ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini kabul etmiş, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın tarafınıza ulaşmasına, sizinle iletişime geçmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.
 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin, vs.) yer alan ŞAPKA DANIŞMANLIK’a ve eğitimcilerine ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın, verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini kabul etmiş ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçilmesine açık rıza vermiş sayılırsınız. 

Bu yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde olmak üzere; ŞAPKA DANIŞMANLIK ile siz katılımcılar arasında kurulacak hukuki ilişki gereğince ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın eğitim hizmetini gereği gibi ifa edebilmesi, eğitim hizmeti çerçevesinde siz katılımcılara eğitime ilişkin   dokuman, eğitim programı, eğitim materyali sunabilmesi, online alışveriş üzerinden alınan ürün ve hizmetlerin teslimatının  yapılabilmesi,  yasal ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla fiziki dosyalarda ve KVKK’ nun öngördüğü gerekli veri güvenlik tedbirlerini almak suretiyle elektronik ortamda tutularak işlenmektedir. ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen Kişisel Verileriniz, söz konusu amaç gerçekleşmiş olsa dahi ilgili mevzuat uyarınca belirtilen zorunlu saklama süreleri içerisinde saklanmaya devam edecektir. Kişisel Verileriniz ancak ilgili mevzuatın VERİ SORUMLUSU’na yüklediği saklama yükümlülüğü doğrultusunda belirtilen sürenin dolması ile ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından silinerek imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 

AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

6698 sayılı KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle;  ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın vereceği eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, geliştirilmesi, katılımcılar ile iletişimin sağlanması, eğitim materyallerinin sağlanması ve sunulması, online alışveriş üzerinden alınan ürün ve hizmetlerin teslimatının yapılması,  gerektiğinde eğitimin online olarak verilmesi, hizmet sözleşmesinden kaynaklı sorumlulukların yerine getirilmesi, satın almış olduğunuz Kişisel Eğitim Programının geliştirilmesi, katılımının arttırabilmesi, yaygınlaştırılabilmesi, tanıtılabilmesi ve pazarlayabilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kapsamda, ŞAPKA DANIŞMANLIK işlediği Kişisel Verilerinizi; 

 • İş ortakları ve paydaşlarına,
 • Diğer Katılımcılara,
 • Tedarikçilerine,
 • Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçiler,
 • Hukuk Danışmanı,
 • Kargo Firmaları,
 • Eğitim materyalleri basım merkezleri,
 • Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
 • Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yargı Makamlarına aktarılabilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, “www.sapkadanismanlik.com” internet sitesinde yer alan “Akat Mah. Nispetiye Cad.  Aysu Sok. Ceylan Apt. No: 1/2 Beşiktaş/İstanbul” adresine bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “info@sapkadanismanlik.com” mail adresine iletilebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad- soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

ŞAPKA DANIŞMANLIK, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

ŞAPKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş., olarak KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” sıfatıyla bildiririz.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, ŞAPKA DANIŞMANLIK’ın gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK ve GDPR tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında ŞAPKA DANIŞMANLIK tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

Saygılarımızla.