Ön Bilgilendirme Formu

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Gereğince Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu www.sapkadanismanlik.com  internet sitesinden, Ürün/Ürünler’i ve/veya Hizmet/Hizmetler’i satın alacak kişi (“ALICI”) ile Akat Mah. Aysu Sok. Ceylan Apt. No: 1/2 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan ŞAPKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. (“SATICI”) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. 

  1. SATICI’nın isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:

Unvan   : ŞAPKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.  
Adres    : Akat Mah. Aysu Sok. Ceylan Apt. No: 1/2 Beşiktaş /İstanbul

Telefon : 0531 377 7752
E-mail   : info@sapkadanismanlik.com

MERSİS : 0800101361400001

  • ALICI’nın isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:

Adı/Soyadı: ………………….. 
Adresi: …………………………                                            (
Telefon:……………………….. 
E-mail:………………………….. 

  • Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in ve/veya Hizmet/Hizmetler’itemel özellikleri:

3.1. ALICI tarafından alınan Ürün/Ürünler’in ve/veya Hizmet/Hizmetler’in temel niteliği aşağıdaki belirtilen şekildedir: 

Alınan Ürün /Ürünler veya Hizmet/Hizmetler

Adı :  …………………….( )adet

Kargo Ücreti : ………………….. -TL

Ödenecek Toplam Satış Bedeli : ………………………………. -TL (KDV Dahil)

Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Banka Kartı

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :                                                         

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

3.2. Ürün/Ürünler sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir. ALICI, Hizmet/Hizmetler’i satın alması halinde kargo ücretinden sorumlu değildir. 

4. Cayma Hakkı:

4.1. ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün/Ürünler’in kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden ve/veya Hizmet/Hizmetler’in sipariş tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin siparişi reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. 14 günlük süre, Ürün/Ürünler’de teslim edildiği tarihten Hizmet/Hizmetler’de ise sipariş tarihinden itibaren başlamaktadır. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün/Ürünler’in teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

4.2. ALICI, cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI‘ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adreslerine yazılı bildirimde bulunarak cayma hakkını kullanabilir. ALICI, cayma hakkını kullandığına dair bildiriminin SATICI’ya tebliği tarihinden itibaren 7 günlük süresi içerisinde Ürün/Ürünler’i SATICI tarafından ALICI’ya belirtilen SATICI entegrasyonunun olduğu kargo şirketine teslim etmesi gerekmektedir.

4.3. Cayma hakkının kullanılması için Ürün/Ürünler’in 4.5. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma süresi olan 14 günlük süre içerisinde (süre sona ermeden) ALICISATICI’nın sunmuş olduğu Hizmet/Hizmetler’den yararlanmış ise cayma hakkını kullanamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul eder. Aşağıda belirtilen hususları ALICI, yerine getirmediği takdirde cayma hakkını kaybedebilecektir.

  • 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren nakit ödemelerde en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.
  • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.4. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürün/Ürünler’in ve/veya Hizmet/Hizmetler’in çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI, ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICISATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICIhesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. 27.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik’in “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan Sözleşme çerçevesinde Ürün/Ürünler’in kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şart olup, Hizmet/Hizmetler’in ise cayma süresi sona ermeden önce ifa edilmemiş olması gerekmektedir. ALICI, cayma hakkı (i) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere, (ii) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelere, (iii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelere, (iv) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelere, (v) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelere, (vi) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelere, (vii) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelere, (viii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelere, (ix) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelere, (x) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

  • Kartla Ödeme:

Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/02/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

  • Bilgi:

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin yerleşim yerindeki veya hizmeti satın aldığı yerdeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

  • Şikâyet  ve Cayma Hakkı için SATICI’nın açık adres, telefon, ve varsa diğer iletişim bilgileri:

Unvan   : ŞAPKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.  
Adres    : Akat Mah. Aysu Sok. Ceylan Apt. No: 1/2 Beşiktaş /İstanbul

Telefon : 0531 377 7752
E-mail   : info@sapkadanismanlik.com

MERSİS : 0800101361400001