MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR              :

1.1. ŞAPKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.  (SATICI)

Akat Mah. Aysu Sok. Ceylan Apt. No: 1/2 Beşiktaş – İSTANBUL

Vergi No                      : Beşiktaş Vergi Dairesi-8001013614

Mersis No                   : 0800101361400001

Telefon                       : 0531 377 7752

E-mail                          : info@sapkadanismanlik.com

1.2. ALICI 

Adı – Soyadı               : –
Adresi                         : –
Telefon                       : –
E-mail                         : –

1.3. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.), yukarıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. ALICI ve SATICI, Sözleşme kapsamında birlikte “TARAFLAR” ayrı ayrı “TARAF” olarak anılacaktır. 

2. TANIMLAR             :

2.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI:Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Bakanlık:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
Hizmet/Hizmetler:SATICI’nın faaliyeti kapsamında göstermiş olduğu kişisel gelişim eğitimini,
İnternet Sitesi:SATICI’ya ait www.sapkadanismanlik.com adlı internet sitesini,
Kanun:6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
SATICI:Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Sözleşme:SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar:SATICI ve ALICI’yı,
Ürün veya Ürünler:SATICI’nın internet sitesinde yer alan alışverişe konu olan taşınır eşyayı,
Yönetmelik:Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni, ifade eder. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın, SATICI’ ya ait İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin ve/veya hizmet/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. TARAFLAR, işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE/VEYA HİZMET/HİZMETLER İLE ÖDEME BİLGİSİ:

4.1. İşbu Sözleşme ile satın alınmak istenen Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in niteliği, Ön Bilgilendirme Formu’nun 3.1. Maddesinde ve İşbu Sözleşme’nin 4.3. Maddesinde yer almaktadır. Ön Bilgilendirme Formu ve sipariş üzerine düzenlenen fatura, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. ALICI, işbu Sözleşme’yi onaylamadan önce Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirildiğini kabul eder. ALICItarafından alınmak istenen Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in ücreti, SATICI tarafından hizmeti alınan lisanslı ödeme aracı kuruluşları veya mukim bankaların altyapısını kullanarak oluşturulan online ödeme sistemi üzerinden, SATICI’nın internet sitesine bilgilerini giriş yapmasıyla internet üzerinden ödenir.  Ön Bilgilendirme Formu’nun 3.1. Maddesinde ve İşbu Sözleşme’nin 4.3. Maddesinde yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI peşinen kabul ve taahhüt eder.  

4.2. SATICIALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini öğrendiği takdirde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ederse ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya posta adreslerinden ALICI’ ya ulaşmaya çalışır ancak ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

4.3. ALICI tarafından alınan Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in temel niteliği aşağıdaki belirtilen şekildedir: 

Alınan Ürün /Ürünler veya Hizmet/Hizmetler

Adı :  …………………….( )adet

Kargo Ücreti : ………………….. -TL

Ödenecek Toplam Satış Bedeli : ………………………………. -TL (KDV Dahil)

Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Banka Kartı

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :                                                         –

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

4.4. Ürün/Ürünler sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir. ALICI, Hizmet/Hizmetler’i satın alması halinde kargo ücretinden sorumlu değildir. 

5. ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ                  : 

5.1. ALICI, İnternet Sitesi’nden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. ek masrafları, satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir Ürün/Ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI‘nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme’yi feshedebilir.

5.3. ALICI, Sözleşme konusu Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in ifa edilebilmesi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICISATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. ALICI, Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’in ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI‘ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ü Ürün/Ürünler’in bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI‘ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’i 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün/Ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün/Ürünler’in özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. ALICI, cayma hakkını kullanılacaksa ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli Hizmet/Hizmetler’den faydalanabilmek için bilgisayarının yahut Hizmet/Hizmetler’i kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri taşıdığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle Hizmet/Hizmetler’den faydalanama durumunda, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmekle birlikte  herhangi bir nam altında SATICI’dan hiçbir suretle talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, satın alınan Hizmet/Hizmetler’in SATICI tarafından internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, Hizmet/Hizmetler’den yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini bildiğini beyan etmekle birlikte SATICI’nın oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. ALICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.9. ALICI, satın alınan Hizmet/Hizmetler’in ifası gereği SATICI’nın kendisiyle fiziki ya da elektronik ortamda paylaştığı yazılı, basılı, dijital belgeleri hiçbir üçüncü şahısla paylaşmayacaktır. Aksi takdirde SATICI’nın bir zarara uğraması halinde ya da devletin yetkili kurum ve kuruşlarından SATICI’ya idari para cezası verilmesi halinde SATICIALICI’ya rücu edecektir. 

5.10. ALICI tarafından satın alınan Hizmet/Hizmetler’in kullanım hakkı hiçbir surette devredilemez ve paylaşılamaz. Kulanım hakkının paylaşıldığının tespit edilmesi halinde SATICI’nın ALICI’nın kullanım hakkını iptal etme hakkı saklıdır. 

5.11. Ürün/Ürünler’in, teslimatı anında ALICI‘nın adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün/Ürünler’in sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün/Ürünler, ALICI‘dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI‘nın Ürün/Ürünler’in geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI‘ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI‘ya aittir.

6. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

6.1. SATICI, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler İnternet Sitesi’nden alışveriş yapamaz. SATICIALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.  

6.3. SATICI, ALICI tarafından satın alınan Hizmet/Hizmetler’in tarihini değiştirebilir. Tarih değişikliğinden kaynaklanan sebeplerden ötürü ALICI para iadesi talebinde bulunamaz. 

6.4. İnternet Sitesi’nden kredi kartı (Visa, Master Card, vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler SATICI tarafından iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Nakit ödemeler için SATICI’nın onayı gereklidir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in bedeli SATICI‘ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’i teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün/Ürünler ve/veya Hizmet/Hizmetler’in bedeliniSATICI‘ya ödememesi halinde, Ürün/Ürünler en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI‘ya ait olmak üzere SATICI‘ya iade edilir ya da SATICI Hizmet/Hizmetler’in edimini ifa etmekten kaçınır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

6.5. SATICITARAFLAR’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve TARAFLAR’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICISATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. SATICITARAFLAR’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve TARAFLAR’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri dışında haklı bir nedenle Ürün/Ürünler’i teslim edemeyeceğini ve/veya Hizmet/Hizmetler’i ifa edemeyeceğini anladığı takdirde ALICI’yı bilgilendirip, onayını aldıktan sonra eşit kalitede başka bir Ürün/Ürünler teslim edebilir ve/veya başka bir Hizmet/Hizmetler sunabilir. SATICI, Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI, onay vermediği halde sipariş iptal edilmektedir.

7. CAYMA HAKKI:

7.1. ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün/Ürünler’in kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden ve/veya Hizmet/Hizmetler’in sipariş tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin siparişi reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. 14 günlük süre, Ürün/Ürünler’de teslim edildiği tarihten Hizmet/Hizmetler’de ise sipariş tarihinden itibaren başlamaktadır. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün/Ürünler’in teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

7.2. ALICI, cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI‘ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adreslerine yazılı bildirimde bulunarak cayma hakkını kullanabilir. ALICI, cayma hakkını kullandığına dair bildiriminin SATICI’ya tebliği tarihinden itibaren 7 günlük süresi içerisinde Ürün/Ürünler’i SATICI tarafından ALICI’ya belirtilen SATICI entegrasyonunun olduğu kargo şirketine teslim etmesi gerekmektedir.

7.3. Cayma hakkının kullanılması için Ürün/Ürünler’in 8. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma süresi olan 14 günlük süre içerisinde (süre sona ermeden) ALICISATICI’nın sunmuş olduğu Hizmet/Hizmetler’den yararlanmış ise cayma hakkını kullanamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul eder. Aşağıda belirtilen hususları ALICI, yerine getirmediği takdirde cayma hakkını kaybedebilecektir.

 • 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren nakit ödemelerde en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.4. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürün/Ürünler’in ve/veya Hizmet/Hizmetler’in çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI, ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICISATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICIhesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

8.1. 27.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik’in “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan Sözleşme çerçevesinde Ürün/Ürünler’in kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şart olup, Hizmet/Hizmetler’in ise cayma süresi sona ermeden önce ifa edilmemiş olması gerekmektedir. ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

9.1. ALICI, İşbu Sözleşme’nin EK-1 altında yer alan Şapka Yönetim Danışmanlığı A.Ş.  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni okuyup, anladığını, bu kapsamda SATICI tarafından kişisel verileri işlenme esasları kapsamında bilgilendirildiğini, kabul beyan ve taahhüt eder. KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

9.2. ALICI tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından Sözleşme ekinde yer alan Şapka Yönetim Danışmanlığı A.Ş.  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlarla Sözleşme’nin ifası gereği 3. Kişilerle paylaşılacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca gerektiğinde Bakanlık’a sunulmak üzere fatura ve ticari elektronik iletiler SATICI tarafından 3 yıl saklanacaktır. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilecektir.

9.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek karşılık alınması için kullanılır ve karşılık sonrası sistemden silinir.ALICI’ya ait isim, soyisim, TC No, adres, e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICItarafından standart sipariş teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, tanıtım bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilecektir.

9.4. SATICI, ayrıca KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun her türlü güvenlik önlemlerini alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ YARGI MERCİİ:

İşbu Sözleşme’nin geçerliliğine ilişkin ve/veya TARAFLAR arasında Sözleşme’den kaynaklı her türlü hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır.  Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin yerleşim yerindeki veya hizmeti satın aldığı yerdeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

11. YÜRÜRLÜK:

11.1. İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICItarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlamakla yükümlüdür.